کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر هوشنگ روا

2- دکتر ساناز کریمخانی

3- دکتر امیر شکیبا

4- دکتر احمد فاطمی

5- دکتر شاهرخ کیاست

6- دکتر شیما صدر عاملی

7- دکتر اکرم میرزاجانپور

8- دکتر مهران حاتم

9- دکتر صمد رحیم زاده

10- دکتر عرفان مستوفی